Phân tích bài viết của Mat Clark (topic 30)

 Topic 30- Writing by Mat Clark: Should new buildings be built in traditional styles?

By 102

Không giống như topic 16 được đề cập trong bài dưới này , topic nói về mối liên quan giữa architecture đến culture nhiều hơn. Mình rất thích những cấu trúc về culture trong bài viết này, vì nó sử dụng được cực kì nhiều khi bạn phân tích khía cạnh culture của bất kì topic nào. Vì thế, mọi người chú ý nha ^^

TOPIC: Some people believe thate new buildings should be built in traditional styles. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

 

1. Keyword

 • Buildings: constructions, erections
 • Build: construct, erect
 • Traditional styles: traditional, classical or ancient formats/ patterns/ models
 • Be undertaken to adhere to a traditional style
 • Old architecture works >< modernised buildings

2. Good vocab:

(Cultural aspect)

 • Be central to a nation’s culture:
 • Characterise a country: đặc trưng cho một đất nước
 • Distinguish one culture from another
 • (Buildings) differ in (styles) from country to country
 • Uniqueness of (architecture style)
 •  Integrity of the cityscape: tính thống nhất, toàn vẹn của quang cảnh thành phố( my suggestion: piecemeal city planning à city looks like a mess: tình trạng của nước ta nè, cũng chính là destroy integrity of the cityscape đó)
 • Preserve classical (architecture) à the mingling/ mixture of (buildings) of different ages and types à the diversity of (buiding models)
 • Retain/ preserve cultural heritage: gìn giữ những di sản văn hóa
 • Maintain, preserve and reinforce national/cultural identity: gìn giữ và củng cố bản sắc dân tộc/ văn hóa
 • Create modern identity of a country
 • Remind people of the heritage of the country: nhắc nhớ mọi người về những di sản của đất nước
 • (v) bridge the past and the present history: gắn kết quá khứ và hiện tại

(những từ mình để trong ngoặc là từ chúng ta có thể thay đổi rất linh hoạt tùy chủ đề nhé)

(Others)

 • A coexist with B: cùng tồn tại với
 • Perform different functions and serve dissimilar purposes: thực hiện những chức năng, phục vụ những mục đích khác nhau (khi nói về sự tồn tại song song của những thứ khá trái ngược đều có thể dùng cấu trúc này)
 • Ceaseless pursuit of sth: sự theo đuổi, sự mưu cầu không ngừng gì (điều gì đó)
 • Destroy= impair

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *