Phân tích bài viết của Mat Clark (topic 10 & 11)

How to spend Government budget properly.

Việc nên đầu tư tiền vào lĩnh vực nào được đề cập khá nhiều trong các kì thi IELTS. Hôm nay mình chọn 2 topics này để học vì thấy nó khá tương đồng về mặt câu hỏi: “Should Government allocate money to sectors that bring tangible benefits or those posing intangible ones?” nhưng lại khác nhau về góc nhìn của người viết. Điều này đặc biệt được phân tích rõ ở Paragraph thứ 3 trong phần body, thể hiện 2 styles viết khá khác nhau để chúng ta học tập.
Thử nghiệm tí chút ^^: Lần này, cùng với việc note ra từ bài essay, mình sẽ đưa thêm cả những từ mình biết, nhưng chưa thấy đề cập đến trong bài. Nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục làm vậy ở những note sau, còn nếu các bạn không thích thì lần sau mình sẽ chỉ note từ bài thôi ^^.

TOPIC 10: Some people argue that the Government should spend money on public services and facilities, but not on the arts. Do you agree or disagree?
TOPIC 11: Some people argue that the Government should spend money only on medical care and education but not on theatres or sport stadiums. Do you agree or disagree?

I. PARAPHRASE KEY WORDS:

1. Government = authorities, municipalities, councils, leaders, democracies, politicians, administrators, elected officials
2. Spend = allocate, inject, fund, invest, budget, direct (towards)
3. Money = public money, budget, resources, spending

II. NARROW DOWN TOPIC:

Ở đây Mat Clark đã dùng từ nghĩa hẹp để thay thế cho những danh từ có nghĩa rộng như public services and facilities, the arts. Điều này giúp bài tránh được lỗi over-generalization và thể hiện được cho examiner thấy rằng người viết thực sự dig deep into the topic. Đây là điều chúng ta rất nên học tập.

1. Public services and facilities

= municipal buildings, courthouses, post offices
= libraries, hospitals, parks, playing fields, gymnasiums, swimming pools
= transport network/ system
= public internet service
= infrastructure

2. The arts = music, film, literature

3. Medical care = medical services, healthcare system, healthcare services

4. Theatres and sport stadiums = recreational and entertainment projects

5. Be precursor to = be fundamental to (1 cách nói dùng (n) và 1 cách dùng (adj) giúp bài viết đa dạng hơn)

***My suggestions:
1. Play a key role (have a key role to play) = carry much weight with = be backbone of = be of paramount importance

2. Material/ visible benefits:
+ Social benefits + economic merits = social and economic well-being/ development
+ Provide people/ the needy people/ citizens with something = satisfy the needs of citizens
(*** my suggestions: cater/ accommodate the needs of = meet the demands of)
+ Stability and development of a country
+ Social solidarity

3. Psychological rewards:
+ see the world and the human condition differently
+ see the truth one might ignore before
+ raise people’s sense of national pride and ethical unity
+ bring artistic pleasure
+ Improve living standard

III. NOTE from Topic 10:
– Promise the smooth and speedy movement of : hứa hẹn việc giao thông thuận lợi (cụm từ này không có từ lạ, nhưng mình rất thích cách dùng từ promise và smooth ở đây, thay vì viết một cách khá thô kiểu như “make movement more convenient” ^^)
– (Grammar: đảo ngữ + danh từ hóa): One of equal important are public Internet facilities: thay vì viết “Public Internet facilities are equally important.”
– Flourish = thrive =prosper = bloom (cùng trong body 3, ở cuối cùng là từ survive, thì có 1 cụm rất hay là “survive and thrive” được dùng trong writing khá nhiều, cái này kiểu như luyến láy của TV mình đó ^^)
– Pass down from one generation to another

IV. NOTE from TOPIC 11:
– Empirical knowledge; academic research
– Eliminate illiteracy
– Impoverished families (***my suggestion: disadvantaged and marginalised populations)
– Shake off poverty, climb high in the social ladder, live better off
– National output
– Inspire the loyalty of citizens
– (specific) unemployed, sick, injured, retired
– (specific) visit the clinic, hospitalisation, or buy drugs
– The hierarchy of human needs: thang nhu cầu (của Maslow đó, bạn nào ko biết có thể search Google để biết rõ nhé, rất hay ^^)

V. STRUCTURE:
COMPARE BODY 3 of the two ESSAYS
Như đã nói ở phần đầu, điều làm nên sự khác biệt lớn nhất trong cách viết giữa 2 bài essays này.
TOPIC 10: Totally Agree
(+) public facilities
(+)public facilities
(-) the arts:

TOPIC 11: Neutral Position
(+) education
(+) medical
(+) theatres and stadiums: neutral position
Chi chú: (+) for; (-) against

Mình note lại layout này bởi vì đã có quá nhiều tranh cãi rằng dạng bài argumentative essay nên viết one side hay two sides. Điều khẳng định là bất kì focus nào trong đề bài thì chúng ta đều phải viết về nó, viết như thế nào phụ thuộc vào ideas mà thôi. “Do you agree or disagree?” đơn giản chỉ là hỏi về your viewpoint, và trong trường số từ “NO” đến “YES” bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình 1 điểm ở giữa

VI. BRAINSTORMING:
Sở dĩ đưa ra 2 topics trong cùng 1 bài note là vì muốn chia sẻ cách brainstorm cho dạng bài phân bổ tiền sao cho hợp lí đây nè.
Một cách mà mình thường sử dụng khi brainstorm là tự hỏi và tự trả lời 1 loạt câu hỏi. Với dạng này, mình suggest các bạn 1 vài câu hỏi dựa trên 1 vài tiêu chí:
1. Economic:
– What is more economic?
– More money-saving?
– Can people enrich knowledge, reach higher status, enjoy better life?
– Does it help to develop our economy? Why and why not?
2. Human right:
– Fair or unfair? Who suffer?
– Humane or inhumane?
3. Cultural value:
– Affect our culture or not? How? (forget traditional custom, contain offensive materials,…)
4. Political sense:
– Safe for country or not?
– Affect security or not? (security trong rất nhiều lĩnh vực như military, food,…)

Tương tự, với các dạng đề khác, các bạn có thể áp dụng cách này, nghĩ ra các câu hỏi khác nhau, cụ thể hơn để giúp việc brainstorm nhanh hơn.
Have fun!

By 102

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *